Opnieuw rooskleurig financieel plaatje

Nieuwkoop – De gemeenteraad bespreekt vanavond (15 juni) de financiële situatie van de gemeente. Het ziet er wederom goed uit.

Gemeentehuis Nieuwveen

Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’: jaarstukken, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie aan de gemeenteraad aangeboden. Op 15 juni worden deze in de meningsvormende raad besproken.

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar. Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Daarnaast is een raadsvoorstel aangeboden over de begrotingswijzigingen n.a.v. de jaarrekening 2016. De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2018 en hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

Positief

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief saldo van ruim 5 miljoen. Met dat positieve resultaat wil men meteen een aantal andere zaken regelen. Allereerst zal een groot deel in de reservepot gaan, maar er zijn ook plannen voor het mede financieren van een nieuwe rotonde (kruising Achttienkavels/Provincialeweg) de aanleg van een vrijliggend fietspad van ‘t Haasje naar Ter Aar.

Voorts zijn er niet gebruikte gelden van 2016, die door gaan naar 2017, zodat ze alsnog ingezet worden. Budget was en is er dus nog steeds voor: uitvoering projecten kern Nieuwkoop (DNA), inventarisatie verkeersborden, verplaatsing kinderboerderij, plaatsing bankjes ouderen, uitbreiding parkeerplaatsen kern Noorden, verkeersveilige fietsroutes, asielinstroom, duurzaamheid, monumentenzorg en digitale vaarvergunningen. In totaal gaat het om ruim 1,1 miljoen euro.

Op donderdagavond 15 juni 2017 bespreekt de raad de financiële stukken in de meningsvormende raad. Twee weken later volgt definitieve besluitvorming.