Afvalvrije school

Nieuwkoop – Een economische activiteit in het algemeen belang. Zo noemt de gemeente het als scholen waardevolle afvalstromen, zoals GFT, PMD en papier, inzamel en verwerken.

 

De gemeenteraad had donderdag 15 november geen probleem met dit collegevoorstel. Daarmee is het mogelijk dat de gemeente Nieuwkoop het gescheiden inzamelen van deze afvalstromen bij scholen faciliteert middels het project ‘De afvalvrije school’. Dit project behelst het gelijktijdig met het huishoudelijk afval inzamelen van waardevolle afvalstromen op scholen in combinatie met een educatietraject.

De Wet Markt en Overheid legt gedragsregels op aan overheden en overheidsbedrijven bij het verrichten van economische activiteiten, om daarmee concurrentievervalsing tegen te gaan. Op grond van artikel 25h lid 5 Mededingingswet zijn deze gedragsregels niet van toepassing indien de economische activiteiten die de overheid uitvoert, strekken ter uitoefening van een dienst van algemeen belang, aangewezen door het daartoe bevoegde overheidsorgaan.