Allemaal meepraten

Nieuwkoop – De raad wil dat burgers nog meer en beter meepraten (participeren). Er werd langdurig over gesproken en het was iedereen niet helemaal duidelijk.

meepraten

Donderdag 30 november besprak de raad het voorstel van de Klankbordgroep Rekenkamer over burgerparticipatie. Het voorstel bestaat uit drie delen:

1) Alle aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Burgerparticipatie over te nemen en dit vóór de zomer 2018 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

2) Met de volgende ideeën te experimenteren en na 1 jaar te evalueren: (a)‘neutrale coach’, (b) nieuwe democratische instrumenten in te zetten na de gemeenteraadsverkiezingen (c) 2 raadsleden als observator in te zetten bij 1 of 2 projecten; (d) meer gezamenlijk op te trekken en stuurgroep en begeleidingscommissie / klankbordgroep een keer als experiment te combineren (e) het uitnodigen van een gastspreker van de raad te beleggen bij de agendacommissie (f) de paragraaf ‘ participatie / betrokken partijen /personen’ in sjabloon van het raadsvoorstel aan te passen in ‘maak een krachtenveld analyse’; met als doel dat zowel voor- als tegenstanders (en ‘geen mening’) in beeld worden gebracht.

3) De uitwerking en de evaluatie van de in 2 genoemde experimenten neer te leggen bij de ‘groep inwonersparticipatie’ waarin raadsleden, collegeleden zitten met ondersteuning van de griffie, de afdeling communicatie en andere betrokken ambtenaren.

Burgemeester Frans Buijserd uit dat hiervoor ongeveer 30.000 euro beschikbaar is.

Leo Visser vroeg naar code Oranje (participatieplan Nederland) en waarom Buijserd daar nu niet meer aan wil meedoen. Buijserd: ‘We hebben wel delen daarvan opgepakt, maar het was o.a. ingezet voor kabinetsverkiezingen. Inmiddels hebben we er onze eigen variant in gevonden.’

Van Belzen (SGP/CU) zei dat het een hele uitdaging is, om ook de mening van inwoners mee te nemen die niets van zich laten horen.

Jan Dirven (NN): ‘Er zijn genoeg mensen die willen meepraten. Het gaat om verschillende vormen van participatie en het is vooral belangrijk dat we het vertrouwen van de mensen krijgen.’

Leo Visser (SBN) ‘Wij zijn de gekozen vertegenwoordigers, wij moeten voeling hebben en houden. We moet zichtbaar zijn. Gelukkig hoor ik niet zoveel klachten.’

Touw (D66) twijfelt aan de status van een burgerjury, die door loting wordt samengesteld. ‘Wat is daar democratisch aan?’ Van Belzen (SGP/CU) zei dat er eens in de vier jaar een oordeel van de inwoners komt.

Keuzemenu

Punt 2 van het voorstel was een keuzemenu legde de griffier Petra vd Poel uit. ‘Het is een lijst met aanbevelingen waarmee de raad aan de slag kan. Kees Egberts (CDA) zou die discussie wel in de raad van 14 december willen voeren. Quinten van Dobben (VVD) meende dat het stuk nog niet helemaal gereed is voor besluitvorming. (punt 1 wel)

Olga Jacobs (D66) wilde het juist wel om richting de verkiezingen de inwoners al te betrekken, o.a. bij de collegevorming. ‘Juist nu is de tijd rijp om het eens anders en vernieuwend aan te pakken.’

Elias van Belzen (SGP/CU) wilde onder punt 2 de keuze vrijheid benadrukken. ‘Er zitten veel goede ideeën in, maar we hoeven en kunnen ze niet allemaal uitvoeren.’

Peter Struik van de Rekenkamer zei dat dit een uitgelezen kans is om kaders te stellen aan het geheel en daaraan wordt de komende weken aan gewerkt. Op 14 december het vervolg inde besluitvormende raad.