Allemaal meepraten

Nieuwkoop – Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel van college en raad. Donderdag 30 november bespreekt de gemeenteraad een voorstel van de Klankbordgroep Rekenkamer over burgerparticipatie.

Het voorstel bestaan uit drie delen:

1) Alle aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Burgerparticipatie over te nemen en dit vóór de zomer 2018 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

2) Met de volgende ideeën te experimenteren en na 1 jaar te evalueren: (a)‘neutrale coach’, (b) nieuwe democratische instrumenten in te zetten na de gemeenteraadsverkiezingen (c) 2 raadsleden als observator in te zetten bij 1 of 2 projecten; (d) meer gezamenlijk op te trekken en stuurgroep en begeleidingscommissie / klankbordgroep een keer als experiment te combineren (e) het uitnodigen van een gastspreker van de raad te beleggen bij de agendacommissie (f) de paragraaf ‘ participatie / betrokken partijen /personen’ in sjabloon van het raadsvoorstel aan te passen in ‘maak een krachtenveld analyse’; met als doel dat zowel voor- als tegenstanders (en ‘geen mening’) in beeld worden gebracht.

3) De uitwerking en de evaluatie van de in 2 genoemde experimenten neer te leggen bij de ‘groep inwonersparticipatie’ waarin raadsleden, collegeleden zitten met ondersteuning van de griffie, de afdeling communicatie en andere betrokken ambtenaren.

Burgemeester Frans Buijserd schreef al in een brief aan de raad: ‘Met wethouder Elkhuizen heb ik afgesproken, dat we in ieder geval binnenkort het voorbeeld van de sociale raad, een soort van burgerjury, gaan oppakken in het kader van de meningsvorming over het afvalstoffenbeleid.

In samenspraak met de gemeentesecretaris zullen we potentiële deelnemers uit de organisatie inspireren om deel te nemen aan een cursus deep democracy.’