Begrotingsraad 9 november

Nieuwkoop – De gemeenteraad houdt donderdag 9 november om 19.30 uur (half uur eerder!) in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1) de begrotingsraad.

Gemeente NKP logo

Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 26 oktober 2017 al meningsvormend gesproken. Donderdag de 9e is de besluitvormende vergadering waarin de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Naast de begroting voor de komende jaren, wordt ook de najaarsnota 2017 en het Raadsvoorstel Beleid- en beheerplan recreatieve voorzieningen besproken. Voorafgaand aan het punt begroting zijn de Algemene Beschouwingen. Hierbij geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop. Dit naar aanleiding van de door het college van B&W aangeboden programmabegroting.

Een aantal partijen zal een motie of amendement indienen. Vrijwel zeker is een voorstel tot verlaging van de afvalstoffenheffing.