Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven

Nieuwkoop – Het college van B&W wil ruimte geven aan kleinschalige (particuliere) bouwinitiatieven. Donderdag 18 januari discussieert de raad erover.

Om te bepalen in welke gevallen het wenselijk is om medewerking te verlenen aan een bouwinitiatief en welke voorwaarden daar aan verbonden zouden moeten worden is een startnotitie opgesteld en door de raad vastgesteld (op 9 maart 2017). In deze startnotitie zijn de te onderzoeken kaders bepaald; deze zijn inhoudelijk uitgewerkt in de “beleidsnotitie kleinschalige bouwinitiatieven”. Het is aan de raad om deze beleidsnotitie en de bijbehorende verordening vast te stellen.