Besluitvormende raad 2 februari


Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is op donderdag 2 februari een besluitvormende raadsvergadering.

Burgmeester_F_Buijserd

Burgemeester Buijserd (foto) opent om 20.00 uur de vergadering, die weinig spannende onderwerpen kent.

Er zijn drie hamerstukken, dat wil zeggen dat er niet meer over gediscussieerd wordt.

Groen licht is er voor de overnamen van een leasecontract van 186 lantaarnpalen van CityTec. De gemeente heeft ruim 37 mille voor over. Door de overname wordt beheer en onderhoud van de rum 5900 lichtpunten een stuk efficiënter.

Ook een regionaal beleidskader krijgt groen licht. Alle gemeenten zijn, in het kader van de Wmo, sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ). Het regionale beleidskader beschrijft de regionale visie, de transformatie van de AWBZ-taken naar de Wmo op het gebied van de (O)GGZ, Maatschappelijke opvang en het Beschermd wonen. Ook wordt aandacht besteed aan het uitvoeringsprogramma en de financiering van de (wettelijke) taken op het gebied van de (O)GGZ).

Hartveilig wonen

In de raad van donderdag 19 januari spraken de raadsleden al met elkaar en met wethouder Pietersen over de plannen in te zetten op burgerhulpverlening en de coördinatie te beleggen bij Hartveilig Wonen. Dat kost incidenteel € 9.680,- . Maar er worden ook 20 AED’s aangeschaft met eventuele beschermende kasten. Dat kost structureel € 11.870,- aan onderhoud en eenmalig € 36.700,-. Donderdag 2 april is het officieel.

Discussie

Het enige discussiepunt in de vergadering van 2 april gaat over een wijziging van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het betreft de GR met SVHW, de instantie die de gemeentelijk belastingen int.

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is door de gemeente uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. Het SVHW heeft het college verzocht om de regeling op een aantal punten te wijzigen om aan te sluiten bij de actuele situatie en om toekomstige beperkingen te voorkomen bij het door Deelnemers aan SVHW overdragen van de bevoegdheid voor de uitvoering van de Wet kenbaarheid publiek rechtelijke onroerende zaken (WKPB) en de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG).

Het college kan zich vinden in het verzoek van de SVHW om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. Naar verwachting zal ook de raad hier niet al te veel moeite mee hebben.

Inspraak

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl