Besluitvormende raad 23 juni

Nieuwkoop – In het gemeentehuis in Nieuwveen is donderdag 23 juni een besluitvormende raadsvergadering.

Op de agenda o.a. stedenbouwkundige ontwerpen sociale huurwoningen diverse locaties, herijking structuurvisie, erfgoedverordening en wijziging Apv. Inwoners en belanghebbenden die willen inspreken (max. 5 minuten) mogen dat alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden via de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl.
Het overgrote deel van deze agenda kan in rap tempo worden afgewerkt, omdat de raadsleden het hierover al eens waren in de meningsvormende vergaderingen.
Algemene goedkeuring dus voor: het Radsvoorstel Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar; het Raadsvoorstel Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040; het Raadsvoorstel Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer; het Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering; het Raadsvoorstel Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016; het Raadsvoorstel Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv); Raadsvoorstel Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016 en het Raadsvoorstel Begroting 2017 Holland Rijnland.

Discussie
Over een drietal punten kan kan nog wat gediscussieerd worden.
Het Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2017 (inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020) en concept begrotingswijziging 2016 SWA bijvoorbeeld. Het miljoenentekort bij de SWA moet teruggedrongen worden en Nieuwkoop, maar ook Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn, moeten diep in de buidel tasten.
Ook de Actualisatie grondexploitaties kan nog wat discussie opleveren, maar als de coalitie van SBN, CDA en D66 (13 zetels) de rijen gesloten houdt, heeft de oppositie van MPNPN, VVD en SGP/CU 8 zetels) zich hierbij maar neer te leggen.
Tenslotte zal er naar verwachting geen discussie zijn over de benoeming van een nieuwe fractieassistent voor de MPN-PN (Bas Oostwouder)