Besluitvormende raad donderdag 14 september

Nieuwkoop – Een besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 14 september 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1).

Gemeente NKP logo

Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 31 augustus al meningsvormend gesproken.  Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.
Na het vaststellen van de agenda, het  Spreekrecht voor inwoners en belanghebbenden, het vaststellen van de besluitenlijst, de ingekomen stukken en de bekrachtiging van geheimhouding stukken zijn er drie onderwerpen.
Over het raadsvoorstel Landelijk gebied Nieuwkoop – nieuw besluit inzake bestemmingsplan Landelijk Gebied m.b.t. bestemming Hogedijk 3 Zevenhoven, zal niet veel discussie meer zijn. de raad staat die wijziging toe.
Ook over het raadsvoorstel Proces kabels en leidingen, begrotingswijziging 2017  was men het twee weken geleden al eens. Temeer, omdat het ook nog eens geld oplevert.
De vaststelling van het bestemmingsplan Driekoppenland zal nog wel een korte discussie opleveren, maar dan vooral over een eventuele motie om WSN te bewegen woningen zonder gas te gaan bouwen.