Besluitvormende raadsvergadering

Nieuwkoop – In de raadszaal van het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1) wordt donderdag 16 november een besluitvormende raadvergadering gehouden.

Gemeentehuis Nieuwveen

Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 2 november al meningsvormend gesproken. Op 16 november volgt vanaf 20.00 uur de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit beïnvloeden.

Er wordt gesproken over: Raadsvoorstel Landelijk Gebied Nieuwkoop – nieuw besluit inzake bestemmingsplan m.b.t. Hogedijk 3 Zevenhoven en het Raadsvoorstel Extra gelden voor Veilig Thuis. Dit zijn hamerstukken.

Wellicht nog enig discussie is er over het Raadsvoorstel Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o., het Raadsvoorstel Beheer- en Beleidsplan Wegen 2017-2021 en het Raadsvoorstel 3e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop.

Na een vragenrondje en de mededelingen van het college van B&W volgt sluiting

Wie de vergaderstukken wil inzien kan terecht op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad onder ‘agenda & vergaderstukken’. Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken daar op. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.