Besluitvormende raadsvergadering

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag 12 oktober om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering.

Gemeentehuis Nieuwveen

Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 28 september 2017 al meningsvormend gesproken. Donderdag de 12e de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt.

Op de agenda staat onder andere (concept) Spreekrecht inwoners en belanghebbenden; besluitenlijst; Ingekomen stukken; Bekrachtiging van geheimhouding stukken; Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen van twee woonboten aan het Molenpad nummers 19 en 23 te Nieuwkoop; Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingswet; Raadsvoorstel Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek en verordening ‘Uitsluitend recht Participatiewet’; Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet sporthal Ter Aar en Raadsvoorstel Actualisatie financiën onderwijshuisvesting. (deze raadsvoorstellen zijn hamerstukken)

Alleen over het Beleid- en beheerplan recreatieve voorzieningen zal nog enige discussie zijn en wellicht komt er nog een voorstel inzake trailerhellingen en/of een onderzoek.

Na een vragen half uur, volgen nog eventuele Mededelingen van het college van B&W en de sluiting.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.