Bestemmingsplan kern Nieuwkoop

Nieuwkoop – Begin deze zomer heeft het ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde ter visie gelegen, waarbij iedereen zienswijzen (reacties) met betrekking tot het plan naar voren kon brengen. Er zijn 25 zienswijzen naar voren gebracht. Het college heeft de beantwoording van deze zienswijzen voorbereid en doet de gemeenteraad een voorstel voor de beantwoording daarvan en daarmee gelijk een voorstel voor het (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan.

De wijzigingen van het bestemmingsplan zijn vastgelegd in de zienswijzennotitie. In de

zienswijzennotitie staan achterin de wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen zijn al verwerkt op de concept illustratieve kaarten die de raad krijgt aangeboden. De stukken zijn te bekijken via www.nieuwkoop.nl. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad deze stukken tijdens de meningsvormende raad van 8 december 2016.