Bestemmingsplan Nieuwkoopse Nieuwbouw

Nieuwkoop – De huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Nieuwkoop moeten worden geactualiseerd. Daarom zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het nieuwe bestemmingsplan omvat een groot gebied van ruim 6.000 ha groot met 700 adressen.

Het bestemmingsplan regelt het gebruik van de grond. De afgelopen maanden is hard gewerkt  om het bestemmingsplan goed voor te bereiden. We hebben veel gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. Tijdens de gesprekken, waarbij we ook veel bij de mensen thuis zijn geweest, gaf een aantal ondernemers en inwoners toekomstplannen aan. Bijvoorbeeld om nieuwe (recreatieve) initiatieven te ontwikkelen. Voor een aantal ontwikkelmogelijkheden was het nodig om milieugevolgen zoals de uitstof van stikstof in beeld te brengen. Dit omdat de belangrijke natura-2000 gebieden Nieuwkoopse Plassen en De Haeck ook onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Landelijk gebied. De inventariserende gesprekken en onderzoeken hebben geleidt tot een ontwerp bestemmingsplan.

Begin dit jaar lag het ontwerp bestemmingsplan ter visie. Hierop is een aantal zienswijzen (reacties) binnengekomen. Inmiddels heeft het college de antwoorden op deze zienswijzen voorbereidt en doet de gemeenteraad een voorstel voor de beantwoording van de zienswijzen. Ook stelt het college de raad voor om het ontwerp bestemmingsplan (gewijzigd) vast te stellen tot definitief bestemmingsplan.

De wijzigingen van het bestemmingsplan zijn vastgelegd in twee documenten, namelijk de zienswijzennotitie en de nota van ambtshalve- en technische aanpassingen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad deze stukken tijdens de meningsvormende raad van 13 oktober en de besluitvormende raad van 3 november 2016. De zienswijzennotitie en nota van ambtshalve en technische aanpassingen, zijn te bekijken via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Het daar beschikbare bestemmingsplan is het ontwerp bestemmingsplan. De voorgestelde aanpassingen zijn hierin nog niet doorgevoerd; deze worden verwerkt na besluit door de raad.