Bouwbeleid met dreiging

Nieuwkoop – Het college wil beleidskader voor kleinschalige bouwinitiatieven opstellen en vast te stellen. De raad moet (16 februari) wel meewerken, want anders komt er helemaal geen beleid, zo stekt het college.

Het college stelt dat ze een afgewogen en bestuurlijk gedragen keuze wil maken bij de beoordeling van nieuwe kleinschalige woningbouwinitiatieven. Met enige regelmaat (en steeds vaker) bereikt de vraag met betrekking tot nieuwe bouwinitiatieven de gemeente. Deze vragen lopen uiteen van het opsplitsen van een bestaande woning tot bedrijfs-saneringen met nieuwbouw van tientallen woningen.
Deze vraag uit de maatschappij maakt dat het college naar mogelijkheden zoekt om daaraan – onder nader te bepalen voorwaarden – te kunnen voldoen. De Woning Behoefte Raming 2016 biedt daar ook ruimte voor, maar het maken van keuzes is daarbij echter onvermijdelijk.
Om daarbij een breed bestuurlijk draagvlak te vormen wenst het college de raad te betrekken bij het maken van die afwegingen en keuzes. De startnotitie is daarbij de formulering van de opdracht om de gewenste beleidskaders op te stellen en vast te stellen. Behalve de definitie van de begrippen ‘kleinschalig’ en ‘opdrachtgeverschap’ bevat de startnotitie zelf geen beleidsmatige (inhoudelijke) keuzes.
De startnotitie zelf is een procesdocument. Betrokkenheid van andere partijen is onderdeel van de gekozen werkwijze opgenomen in de startnotitie.
Tenslotte zegt het college wel dat er gekozen moet worden.
‘Van de gemeente mag verwacht worden dat zij beleidskeuzes maakt en deze kaders vastlegt.
Als de raad niet besluit tot het vaststellen van de startnotitie, komt er geen beleidskader voor het al dan niet honoreren van verzoeken om kleinschalige bouwinitiatieven.’