Deze week financiële raadsvergadering

Nieuwkoop – De financiële stukken van de gemeente worden op woensdag 20 en donderdag 21 juni besproken aan de hand van vooraf aangeleverde gespreksonderwerpen.

Op beide avonden bespreekt de gemeenteraad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2017 en de voorjaarsnota 2018. De raad neemt 5 juli 2018 een besluit over deze stukken.
Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.
Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.
De financiële stukken zijn verdeeld in zogenaamde ‘programma’s’. Per programma wordt er gekeken naar het beleid en de cijfers. De vier programma’s zijn: ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beheer, sociaal domein en bestuur en dienstverlening. Raadsleden leveren vooraf gespreksonderwerpen aan waarover gesproken wordt.