Donderdag meningsvormende raad

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen worden donderdag 16 februari 2 meningsvormende raadsvergaderingen gehouden.

Gemeentehuis Nieuwveen

Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. – Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Onder voorzitterschap van Marco Oehlenschläger spreekt een een aantal raadsleden en/of fractie-assistenten met elkaar over de volgende onderwerpen:
– Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven. Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het maken van een beleidskader met criteria om kleinschalige bouwinitiatieven (maximaal tien woningen) te beoordelen. Dat kader is nodig om tegemoet te komen aan de toenemende vraag om op kleine schaal woningen te mogen bouwen.
– Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening. Met het voorliggende bestemmingsplan ‘Kern Nieuwkoop, 1e herziening’ wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan ‘Kern Nieuwkoop’ te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.
– Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening. Met het voorliggende bestemmingsplan ‘Langeraar en Papenveer, 1e herziening’ wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan ‘Langeraar en Papenveer’ te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.
– Plan van aanpak implementatie Omgevingswet. Het omgevingsrecht gaat de komende jaren veranderen. In 2019 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Een belangrijke eerste stap in de voorbereiding op deze wet is het vaststellen van een plan van aanpak.

Vergadering 2
In de commissiekamer vergaderen de volksvertegenwoordigers onder voorzitterschap van Arie van Wijk. Daar staat het volgende op de agenda:
– Raadsvoorstel 1e wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017. Het betreft een wijziging van een onvolkomenheid in artikel 1.
– Zienswijze Kadernota 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Deze nota bevat de belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2018, de verwachte ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten. De RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) werkt de kadernota verder uit in de ontwerpbegroting. De raad krijgt in juni in de gelegenheid een zienswijze op deze ontwerpbegroting te geven.
– Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging RDOG (onder voorbehoud). De gemeenteraad mag wat vinden van de begrotingswijziging van de RDOG, maar het college heeft nog geen voorstel gedaan. Het punt is daarom onder voorbehoud op de agenda gezet.
–  Datzelfde geld voor de Decembercirculaire.  Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaires in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het gemeentefonds.
– Jaarverslag van de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raadsleden en de fractieassistenten bij de uitvoering van hun werk. Dit jaarverslag geeft een beeld van wat er in 2016 zoals is gebeurd bij de gemeenteraad en de griffie.
–  Huurcontract gemeentewerf Schoterhoek. Ongetwijfeld het meest interessante deel van de vergadering, want er is een duur foutje gemaakt. De nieuwe gemeentewerf wordt daardoor pas  in 20121 in gebruik genomen.