Eensgezindheid over zorg

Nieuwkoop – De gemeenteraad was donderdag 19 januari eensgezind over het Regionaal Beleidskader Maatschappelijk Zorg en over 2 weken zal dat kader dan ook definitief vastgesteld worden.

zorg

Het was vooral een technisch besluit, over geld en inhoud werd (vrijwel) niet gesproken. Joke van Boxtel (MPNPN) kaartte de inzet van de omgeving nog wel even aan. ‘Het lijkt wel of de buurt / omgeving ook een taak krijgt.’ Wethouder Pietersen ontzenuwde dat. ‘Er is niks verplicht, maar in de praktijk blijkt ook nu al, dat mensen best goed op elkaar letten. Daar moeten we meer mee doen, want juist aan die signalen hebben hebben we wat.’

Jamiel Arens (CDA) vroeg of de zorg op het peil is, waar men wil zijn. Daar kon Pietersen niet goed op antwoorden. ‘We moeten voortdurend monitoren en onderzoeken of we de juiste dingen doen. Ik weet het nu nog niet.’

Mariska van Buren (SGP/CU) of de kwaliteit ook wel betaalbaar zou blijven en of er voldoende keuzevrijheid bij de cliënten blijft. Ook daarover moest Pietersen wat op de vlakte blijven, maar ze zei vooral binnen de budgetten te willen blijven en dat e.e.a. wel haalbaar lijkt, omdat er nog een aantal zaken efficiënter aangepakt kan worden.

Kader

Alle gemeenten zijn, in het kader van de Wmo, sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ). Het regionale beleidskader beschrijft de regionale visie, de transformatie van de AWBZ-taken naar de Wmo op het gebied van de (O)GGZ, Maatschappelijke opvang en het Beschermd wonen. Ook wordt aandacht besteed aan het uitvoeringsprogramma en de financiering van de (wettelijke) taken op het gebied van de (O)GGZ). Op 28 juni 2016 heeft het college het Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 vastgesteld voor inspraak. Inmiddels zijn de inspraakreacties verwerkt in het definitieve regionale beleidskader.