Geen steun voor Mur

Nieuwkoop – Leen Mur (Fractie Mur) streed donderdag 16 november een verloren zaak met een amendement op een wijziging in het Sociaal Domein.

leenmur

Leen Mur

In de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 is het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze vastgelegd. Omdat in Rijnstreekverband al jaren samengewerkt wordt rond de inkoop van de Wmo voorzieningen en de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen is de verordening in samenspraak met de Rijnsteek gemeenten opgesteld.

Inmiddels is gebleken dat er een aantal wijzigingen nodig zijn als gevolg van onder andere wetswijzigingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Omdat de verordening in samenspraak met de Rijnstreek gemeenten tot stand is gekomen was het voor de hand liggend om de voorbereidingen voor het opstellen van de 3e wijzigingsverordening ook op Rijnstreekniveau te doen. Het ging vooral om tekstuele wijzigingen, er zouden geen financiële gevolgen zijn.

Leen Muur wilde graag nog een kleine tekstwijziging, het toevoegen van het woordje “minimaal”. Zijn doel was dat er geen mensen een kans missen op een beschutte werkplek. Wethouder Platen legde uit dat er geen wachtlijsten zijn en dat het aantal beschutte werkplekken de komende jaren wordt uitgebreid. Het amendement van Mur zou wel kunnen leiden tot kostenverhoging, meende hij.

Bij het stemmen werd het amendement van Mur niet aanvaard en de 3e wijziging Verordening Sociaal Domein werd unaniem goedgekeurd.