Gemeenteraad vergadert drie keer

Nieuwkoop – In het gemeentehuis in Nieuwveen zijn donderdag twee meningsvormende raadsvergaderingen en ook nog een besluitvormende vergadering.

Op de agenda o.a. stedenbouwkundige ontwerpen diverse locaties, herijking structuurvisie, erfgoedverordening en wijziging Apv.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Na deze meningsvormende raden is er nog een extra besluitvormende raadsvergadering over een aantal gemeenschappelijke regelingen.

Om 20.00 uur begint er een vergadering o.l.v. Arie van Wijk inde raadszaal. Op de agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Raadsvoorstel Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar
4. Raadsvoorstel Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040
5. Raadsvoorstel Procesvoorstel Omgevingsvisie
6. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer
7. Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering
8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
9. Berichten uit B&W
10. Rondvraag
11. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
12. Sluiting

Om 20.00 uur begint in de commissiekamer de andere meningsvormende raad onder voorzitterschap van Remco Hendriks. Die agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties
4. Raadsvoorstel Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016
5. Raadsvoorstel Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv)
6. Raadsvoorstel Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016
7. Raadsvoorstel Begroting 2017 Holland Rijnland
8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
9. Berichten uit B&W
10. Rondvraag
11. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
12. Sluiting

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien stukken
Op de gemeentelijke website staan, uiterlijk één week voor de vergadering,  alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Besluitvormende raad
Aansluitend op de meningsvormende raden is er een extra besluitvormende raadsvergadering voor alleen gemeenschappelijke regelingen. Alle stukken zijn discussiestukken omdat ze niet eerder besproken zijn in een meningsvormende raad; de periode voor het indienen van zienswijzen is daarvoor te kort.
Besproken wordt: de Zienswijze ontwerpbegroting 2017 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG);  de Zienswijze ontwerp programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)  en (als de stukken er zijn) de  Zienswijze begroting 2017 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)*