Halverwege de rit

Nieuwkoop – Het college van B en W heeft er twee jaar opzitten en met nog twee jaar te gaan, is het tijd voor een evaluatie.

Tijdens de raadsbesprekingen op 15 en 16 juni wordt er door de raad gediscussieerd over de jaarcijfers van 2015, de voorjaarsnota van 2016 en de komende begroting van 2017 en verder. Daarop vooruitlopend gaf het college dinsdag 14 juni een eigen evaluatie.

Wethouder Guus Elkhuizen, formateur van het college SBN, CDA en D66, is tevreden. ‘Ee hebben een uiterst constructief college neergezet, met een wethouder minder maar burgemeester Buijserd heeft een aantal portefeuilles uitstekend opgepakt en dat maakt dat we tot nu toe succesvol hebben kunnen werken.’
Dat komt met name doordat het college heeft ingezet op “werken van buiten naar binnen”. Er wordt veel overlegd met de inwoners en uiteraard ook met de gemeenteraad. Niet alles is mogelijk, zo legde Elkhuizen uit, maar hij stelde dat het wel belangrijk is om juist in die gevallen vroegtijdig met partijen in overleg te gaan en alternatieven te bekijken.
Elkhuizen zelf benoemde een aantal gerealiseerd zaken: aanpak/inventarisatie sluipverkeer (er is inmiddels een kaart met 111 knelpunten);  opknappen Voorweg; voorgenomen plannen Aardamseweg en omliggende wegen. Hoogtepuntje vindt Elkhuizen dat met het wegvallen een een lijndienst (Arriva) dat de bewoners van Langeraar zelf een buurtbusinitiatief hebben ontwikkeld.

Wethouder Annette Pietersen constateert dat er gelukkig tijdig goede prijsafspraken zijn gemaakt over grondaankopen. ‘Daar plukken we nu de vruchten van.’ Ze heeft inmiddels heel wat “eerste palen” mogen slaan. Na veel onderzoek komt er in het najaar de langverwachte WoonVisie  en ook de Visie Integrale Kindcentra komt er aan. In het Sociale Domein is de overgang per 1-1-2015 wel meegevallen, dankzij goede voorbereidingen. Er wordt nog steeds gezocht naar een goede afstemming, want bij de Wmo hield men over, maar in de jeugdzorg komt men tekort. Nieuwkoop doet het als digitale gemeente erg goed, dankzij forse investeringen.

Wethouder Trudy Veninga zei dat samenlevingsinitiatieven worden bevorderd en ziet de inspanningen op het vlak van ruimtelijke ordening beloond. ‘Diverse bestemmingsplannen hebben we al kunnen actualiseren.’ Daarnaast stelde Veninga dat de regionale uitstraling van de kern Nieuwkoop in beeld komt en dat gebeurt in overleg met meerdere partijen. Economisch zit Nieuwkoop ook goed, zo tussen de grote steden in lokaal is de Economische Actie Agenda opgesteld. Op het gebied van werk en inkomen wil Veninga ook het onderwijs aan de ondernemers koppelen (metaal, bouw en tuinbouw) Er is onlangs ook een eigen accounthouder voor Nieuwkoop aangesteld, die als taak heeft om mensen met een uitkering aan het werk te helpen bij lokale ondernemers. Ook het project Start ‘s Tof is geslaagd te noemen, omdat 75 procent van de deelnemers na de training aan de slag is gegaan.

Burgemeester Buijserd  zei als portefeuillehouder financiën dat Nieuwkoop er stevig in zit. ‘De lasten zijn niet meer gestegen dat de inflatie. We hebben de risico’s beter in  kaart.’
In de komende begroting is Buijserd wat voorzichtig te werk gegaan, omdat nog niet helemaal duidelijk is, wat de inkomsten uit het gemeentefonds zijn.
Op recreatief gebied worden vorderingen gemaakt. De Schilkerhaven komt spoedig in beeld, de Drechtdoorsteek is ook voor Nieuwkoop interessant en het meerjarenprogramma van de Rijnstreek is een stevige en goede handleiding geweest, zo constateerde hij.