Lange discussie Langeraarseweg

Nieuwkoop – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 november had de raad erg veel tijd (anderhalf uur) nodig om het Beheer en Beleidsplan Wegen goed te keuren.

langeraarseweg

Het ging eigenlijk helemaal niet om het Beheer en Beleidspan zelf, maar om amendementen en een motie. In een amendement stelden NN, SBN en SGP/CU voor 260.000 euro beschikbaar te stellen (te reserveren) voor aanpassingen aan de Langeraarseweg zuid. (stuk richting Alphen) Overigens deed Hagenaars (raadslid namens NN en bewoner van de Langeraarseweg) niet mee aan de discussie.

Jan Tersteeg diende het amendement kreeg na enige discussie wel bijval. Alleen de VVD sputterde, bij monde van Tom de Kleer, nog wat tegen. ‘Het zou immers opgenomen worden in de begroting?’

Dat klopte ook wel, maar de andere partijen vonden het vooral niet netje naar de inwoners toe. ‘Er is een toezegging gedaan en nu laten we dat stukje net nog even buiten beschouwing, dat is niet geloofwaardig.’ Leon Zoet (CDA) en met hem meerdere partijen, vond dat er slecht gecommuniceerd was. Dat was overigens ook de boodschap van de insprekende Langeraarder aan het begin van de vergadering.

SBN en D66 kwamen met een motie om een verkenning te doen. In die verkenning wil men (laten) onderzoeken hoe een betere verbinding met de dorpsplannen is te leggen; de relatie tussen de beleidsvisie en de beheertechniek, en op welk niveau de besluitvorming (college/raad) plaatsvindt nagaan; de relatie met de omgevingswet onderzoeken en enkele partijen waaronder dorpsraden, en de raad te betrekken. Op basis van die verkenning een procesvoorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Lizet Keijzers lichtte de motie nog wat toe: ‘De openbare ruimte is onze leefomgeving, er zijn al diverse dorpsplannen van de dorpsraden en dan zou een verkenning richting beleidsvisie en omgevingsvisie op die openbare ruimte goed zijn. Uiteindelijk kunnen we daardoor beter aansluiten op de visie, de plannen en de wensen van de inwoners.

Kees Egberts (CDA ) was bang dat de inwoners misschien wel participatie-moe zouden kunnen worden. Oehlenschläger (D66) zei dat dat wel zou meevallen. ‘Gaandeweg het proces kan iedereen hiervan leren.’

Wethouder Elkhuizen kon natuurlijk niet anders dan voor de motie zijn, het kwam immer uit zijn eigen coalitie. ‘Een beleidsbeheerplan opstellen (groen wegen speelvoorzieningen e.d.) lijkt me zinvol als we dat in z’n totaliteit te bekijken. Het zal voor de organisatie best wel capaciteit vragen, maar daarom gaan we ook eerst verkennen.

Ook met het amendement van NN, SBN en SPG/CU kon hij leven en daarom keurde de raad uiteindelijk unaniem eerst het amendement, daarna de beleidsnota en tenslotte de motie goed.