Leden nodig voor Monumentencommissie

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop ontwikkelt zich op het gebied van Cultuurhistorisch erfgoed. Daarom is de monumentencommissie van de gemeente Nieuwkoop op zoek naar nieuwe leden.

Heeft u kennis van ons lokaal erfgoed en wilt u een bijdrage leveren aan het behoud van de karakteristieke uitstraling van de gemeente? Meld u aan!

Samenstelling commissie

De monumentencommissie is een onafhankelijk en deskundig adviesorgaan dat op dit moment uit zes leden bestaat, waarvan er twee per 1juni zullen aftreden op basis van het rooster van aftreden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijke secretaris. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Taak commissie

De commissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging het college van burgemeester en wethouders over zaken welke betrekking hebben op rijks- en gemeentelijke monumenten, archeologie of beschermde dorpsgezicht en al datgene dat in het belang van de cultuurhistorie vereist is. U kunt hierbij denken aan wijzigingsaanvragen voor monumenten, subsidieaanvragen, aanwijzen van objecten tot monument, cultuurhistorisch beleid en planologische maatregelen.

De monumentencommissie vergadert circa 10 keer per jaar op de maandagavond. De leden ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding.

Profiel kandidaat

Kandidaten dienen zich te herkennen in de volgende eisen:

  • deskundig op- of affiniteit hebben met de lokale cultuurhistorie;
  • beschikken over kennis op het gebied van erfgoed: (restauratie)architectuur, archeologie, bouwkunst, bouwkunde, bouwgeschiedenis, lokale geschiedenis, monumentenrecht;
  • analytisch vermogen om verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te beoordelen op cultuurhistorische en archeologische aspecten;
  • goede communicatieve vaardigheden, een kritische blik en kennis van de lokale historie;
  • bij voorkeur een band hebben met de gemeente Nieuwkoop;
  • geen deel uitmakend van een bestuursorgaan van de gemeente Nieuwkoop of betrokken zijn op een wijze die zich niet verdraagt met deze functie, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Monica Jäschke (secretaris van de monumentencommissie), telefoon: 14-0172 of e-mail: info@nieuwkoop.nl

Reacties

Stuur uw reactie met CV per brief of e-mail voor 10 april  2017 naar: Gemeente Nieuwkoop, t.a.v. Monica Jäschke Postbus 1, 2460 AA Ter Aar onder vermelding van de functie. Digitaal info@nieuwkoop.nl.