Meningsvormende raad 28 september

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag 28 september een meningsvormende raadsvergadering.

Gemeentehuis Nieuwveen

In deze vergadering, die om 20.00 uur begint, worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Beleid- en beheerplan recreatieve voorzieningen
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen van twee woonboten aan het Molenpad nrs. 19 en 23 te Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingswet
 6. Raadsvoorstel Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek en verordening ‘Uitsluitend recht Participatiewet’
 7. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet sporthal Ter Aar
 8. Raadsvoorstel Actualisatie financiën onderwijshuisvesting
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de Raad
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 13. Sluiting

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken)