Meningsvormende raad 31 augustus

Nieuwkoop – Het zomerreces is ten einde, de politiek mag de “arena” weer in, om met elkaar de degens te kruisen over diverse onderwerpen. Donderdag 31 augustus is er weer raad.

Gemeente NKP logo

In de raadszaal van het gemeentehuis aan het Teylersplein te Nieuwveen is 31 augustus om 20.00 uur een meningsvormende raadsvergadering. CDA raadslid Kees Egberts zit voor.

Op de agenda staat een aantal onderwerpen. Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. – Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Agenda

Raadsvoorstel Landelijk gebied Nieuwkoop – nieuw besluit inzake bestemmingsplan Landelijk Gebied m.b.t. bestemming Hogedijk 3 Zevenhoven

B&W stelt de raad voor om het raadsbesluit van 3 november 2016 (2016-110) voor het perceel Hogedijk 3 te Zevenhoven te herroepen en een nieuw besluit te nemen. In het kader van het bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop heeft de eigenaar van het perceel Hogedijk 3 in Zevenhoven verzocht om een recreatieve bestemming aan het perceel toe te kennen. In de loop van het planproces is de beoogde koper (en recreatief ondernemer) echter uit beeld geraakt en ziet de eigenaar zich geconfronteerd met het feit dat de woning nu uitsluitend als bedrijfswoning bij een recreatiebedrijf te gebruiken en te verkopen is en niet langer (ook) als reguliere burgerwoning. De eigenaar heeft verzocht de besluitvorming op dit punt opnieuw te overwegen en een nieuw besluit te nemen, waarbij alsnog de oorspronkelijke woonbestemming aan het perceel wordt toegekend. Zolang een besluit nog niet onherroepelijk is, kan het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen. De feiten en omstandigheden zijn hier zodanig dat het college de raad voorstelt om een nieuw besluit te nemen voor dit perceel.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Driekoppenland

B&W stelt de raad o.a. voor om (1) in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen (2) in te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Driekoppenland” (3). het bestemmingsplan “Driekoppenland” vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen. Samenvattend: Bestemmingsplan Driekoppenland maakt het mogelijk 54 woningen te realiseren binnen de kern Noorden. Voorgesteld wordt het ontwerp bestemmingsplan Driekoppenplan vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling. De ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan leiden niet tot wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan

Raadsvoorstel Proces kabels en leidingen, begrotingswijziging 2017

B&W stelt de raad voor om de 23e wijziging op de begroting 2017 voor het product kabels en leidingen vast te stellen.

Tenslotte is er nog ruimte voor mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen, berichten uit B&W en de rondvraag.