Meningsvormende raadsvergaderingen

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen zijn donderdag 1 november twee meningsvormende raadsvergaderingen.

Op de agenda staat o.a. Paradijsweg-natte kant (budget), BIZ- Ter Aar (bedrijveninvesteringszone), Oude Spoorbaan (verkeersveiligheid), beheerplan wegen en diverse verkeersonderzoeken.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Transformatie Paradijsweg  – natte kant: budget ten behoeve inhuur personeel
 4. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bouwverordening 2012
 5. Raadsvoorstel BIZ Verordening BIZ Winkelcentrum Ter Aar
 6. Raadsvoorstel Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oude Spoorbaan in Zevenhoven
 7. Raadsvoorstel Extra investeringen beheerplan wegen 2017 t/m 2021
 8. Raadsvoorstel Plan van aanpak vervolg diverse verkeersonderzoeken
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de Raad
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 13. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Indienen zienswijze op Regionaal Beleidsplan Politie, Eenheid Den Haag 2019-2022
 4. Raadsvoorstel Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019
 5. Raadsvoorstel Verklaring algemeen belang afvalinzameling onderwijsinstellingen in het kader van ‘De afvalvrije school’
 6. Raadsvoorstel 1e wijziging Verordening op de Rekenkamer 2009 en keuze rekenkamerdirecteur
 7. Raadsvoorstel tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op de gemeentelijke website www.nieuwkoop.nl (ga naar gemeenteraad / agenda&vergaderstukken)

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).