Najaarsnota en begroting zien er goed uit

Nieuwkoop – Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2018-2021 en de Najaarsnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Nieuwkoop houdt nog steeds geld over.

Munt- en briefgeld

Op 26 oktober bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting en najaarsnota in de meningsvormende raad.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2018 en in de Najaarsnota verantwoordt het college het lopende begrotingsjaar. In de besluitvormende raadsvergadering van 9 november 2017 stelt de gemeenteraad de beide financiële stukken definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ hebben gehouden. Zoals het er nu naar uitziet, houdt Nieuwkoop dit jaar ruim een ton over en in de begroting van volgend jaar staat een overschot van ruim 3 ton.

Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende raden van 26 oktober onderwerpen aan die ze willen bespreken. De raad nodigt eventueel ook gastsprekers aan tafel uit.

Laat uw mening horen

Zowel de Programmabegroting 2018-2021 als de Najaarsnota 2017 zijn voorstellen van het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan de financiële stukken nog aanpassen en stelt ze uiteindelijk vast. De gemeenteraad hecht waarde aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom is er de mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om hun visie te geven en in te spreken tijdens de meningsvormende raden op 26 oktober (vanaf 19.30 uur). U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie, uiterlijk woensdag 25 oktober vóór 11.30 uur (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl  of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 23 oktober.