Nieuwkoop wil gasloos bouwen

Nieuwkoop – Ondanks het feit dat de ambitie om gasloos te bouwen door Rijk, provincie en regio breed wordt gedeeld is er nog geen wetgeving en er zijn door hogere overheden nog geen concrete besluiten genomen. Nieuwkoop pakt door.

De hogere overheden beperken zich slechts op dit moment tot het formuleren van een ambitie. Het regeerakkoord is hier een uitgelezen voorbeeld van.
Het college van B en W wil niet niet wachten op concrete besluiten en tot het moment waarop uitgekristalliseerd wettelijk instrumentarium beschikbaar is. Op dit moment is er de noodzaak en uitdrukkelijke behoefte tot het formuleren van een ambitie ten aanzien van het gasloos bouwen in nieuw (op gemeentegrond) te ontwikkelen woonwijken in onze gemeente. Willen we de hier te bouwen woningen nog aansluiten op de fossiele brandstof gas of willen we dat niet?
Daartoe is ter ondersteuning een discussienota “Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018” opgesteld die donderdag 18 januuri tijdens de raadsvergadering ook wordt besproken.
Deze nota beoogt niet om op alle uitwerkingsvraagstukken een definitief antwoord te geven. Want vragen zijn er legio en op een groot aantal terreinen: financieel, organisatorisch, juridisch, technisch etc. Veel antwoorden zijn nu nog niet voorhanden, maar dit is wel het moment om enkele principiële keuzes te maken, aldus het college.