Nog een laatste robbertje stoeien in de raad

Nieuwkoop – De gemeenteraad vergadert donderdag 14 december voor de laatste keer van dit jaar. Het is een besluitvormende vergadering. Een groot deel van de agendapunten is twee weken geleden al in de meningsvormende raad besproken.

Gemeente NKP logo

Hot item zal ongetwijfeld de 6 ton subsidie voor Hockeyvereniging Nieuwkoop zijn. Gaat de HCN 6 ton als subsidie krijgen of komen er nog partijen met andere voorstellen? SBN en D66 lijken voorstander van subsidie te zijn. De VVD lijkt een sleutelpositie in te nemen, omdat die partij het meest kritisch was. Gaan de liberalen met de ideeën van de oppositie mee om er een leen-variant van te maken?

Daarnaast wordt ook gesproken over veiligheidsmaatregelen bij de Zevenhovenseweg. Het college zet niet meer in op een vrijliggend fietspad, omdat er geen medewerking wordt verwacht van de omwonenden inzake de aankoop van benodigde gronden. Er was 1,5 miljoen gereserveerd, maar B&W stellen de raad voor om een bedrag van € 45.000,- beschikbaar te stellen voor het treffen van verkeersmaatregelen op de Zevenhovenseweg. De rest blijft in de reserve.

Ook over het voorstel Burgerparticipatie willen sommige partijen nog even in discussie. Naast gemeenteraad, dorpsraad komt nu een burgerpanel, burgerjury of sociale raad. De raadsleden willen er alles aan doen om zoveel mogelijk meningen van inwoners te horen, voorafgaand aan de besluiten die men neemt.

Tenslotte willen CDA, D66 en SGP/CU nog voor de laatste maanden van deze Nieuwkoopse raad een drietal fractie-assistenten benoemen. Ze kunnen alvast warmdraaien in de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Als nieuwe fractie-assistenten worden benoemd: Antoinette Ingwersen als fractieassistent van CDA, Henk Bakker als fractieassistent van CDA, Cecile van Velsen als fractieassistent van D66 en Albert Bloed als fractieassistent van SGP-ChristenUnie.

Hamer

Dan zijn er ook hamerstukken. Hierover wordt niet meer gediscussieerd, hooguit kan een raadslid nog een stemverklaring meegeven.

De raad gaat akkoord met de Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark, het Openen van de grondexploitatie Teylerspark Nieuwveen, het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied en men wil het Stedenbouwkundig plan Noorder- en Zuidereiland en herziening grondexploitatie De Verwondering vaststellen.

De zienswijze van nieuwkoop op de Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland wordt verstuurd, het Normenkader 2017 en de Belastingverordeningen en tarieven 2018 worden vastgesteld.

Inspreken

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl