Nog meer discussie over bouwplannen

Nieuwkoop – B&W stelt de raad voor in te stemmen met (1) de Nota van beantwoording schetsvarianten Noorder- en Zuidereiland en (2) het stedenbouwkundig plan Noorder- en Zuidereiland als uitgangspunt voor de herziening van het bestemmingsplan Noordereiland en wijzigingsplan Zuidereiland.(Nieuwveen)

verwondering

Het Zuidereiland goed in beeld en bovenin nog een puntje van het Noordereiland

Ook moet dan de herziene grondexploitatie GZ25 De Verwondering vastgesteld worden.

Op 19 september jongstleden heeft het college van B&W ingestemd met het nader uitwerken van het stedenbouwkundig plan Noorder- en Zuidereiland. In het besluit was tevens opgenomen om een inloopavond te organiseren voor belangstellenden en de input hiervan waar mogelijk te verwerken in het stedenbouwkundig plan voor het Noorder- en Zuidereiland. Op basis van de gegeven reacties is een Nota van beantwoording opgesteld. De gemeenteraad wordt verzocht om met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan met bijbehorende grondexploitatie, de kaders voor de verdere realisatie van het Noorder- en Zuidereiland te bepalen. Het gaat om twee keer 34 woningen.