Openen grex Teylerspark Nieuwveen

Nieuwveen – In de raadsvergadering van 30 november stelt het college de raad voor om de grondexploitatie (grex) GZ102 – Teylerspark, te Nieuwveen per 1 januari 2018 te openen. Maar er is meer.

woningbouw

Het college stelt voor om het tekort van de grex te dekken uit de voorziening nadelige saldi grondexploitaties en deze aan te vullen met een bedrag van € 695.000,- ten laste van de voorziening Permanente sociale woningen. Ook wil men het voorbereidingskrediet ‘Voorbereiding Teylerspark’ afsluiten en de gemaakte voorbereidingskosten ten laste brengen van de grondexploitatie.

Nu het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad is het conform de Nota Grondbeleid Nieuwkoop 2017-2020 noodzakelijk om een grondexploitatie te openen voor het realiseren van de woningbouw ter plaatse van de Teylerspark te Nieuwveen. In de grondexploitatie worden vervolgens de kosten en opbrengsten verantwoord. De betreffende locatie zal als grondexploitatie GZ102 Teylerspark worden aangeduid. De grondexploitatie betreft de realisatie van 20 sociale huurwoningen inclusief bijkomende civiele werken.

Voorbereidingskrediet

In dezelfde raadsvergadering bespreekt de raad het voorstel om het voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied beschikbaar te stellen.

Het gaat om € 200.000,- bestemd voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Teylerspark 2 en het openbaar gebied aan de zuidzijde van Teylerspark 1 en 2, en de werkelijke kosten later na vaststelling van de grondexploitatie(s) alsdan in te brengen.

In de nota grondbeleid van de gemeente Nieuwkoop is opgenomen dat voor de eerste fases van een project (initiatief- en definitiefase) een voorbereidingskrediet moet worden geopend vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie. Voor de verdere ontwikkeling van woningbouwlocatie Teylerspark 2 en het naastliggend openbaar gebied is er nu een voorbereidingskrediet nodig. De gemeenteraad wordt in dit voorstel gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen.