Opnieuw actualisatie Grexen

Nieuwkoop – Grondexploitaties worden regelmatig herzien / bijgesteld. Donderdag 24 mei komt het college met voorstellen naar de raad. Het gaat over veel geld.

B&W stelt de raad o.a. voor de herziene grondexploitaties (grexen) vast te stellen, de voorziening nadelige saldi te verhogen, een bedrag vrij te laten vallen uit de reserve onvoorzien, risicobedrag te verhogen, bijdrage (100.000 euro) aan Woningstichting Nieuwkoop voor 12 gasloze sociale huurwoningen, enz.

Jaarlijks worden de door de gemeente geïnitieerde grondexploitaties geactualiseerd per 1 januari van het betreffende jaar. Het algemene beeld laat twee ontwikkelingen zien. Het merendeel van de positieve complexen blijft nagenoeg gelijk en de negatieve complexen worden negatiever. De positieve complexen laten ten opzichte van 1 januari 2017 een verwachte verbetering zien van in totaliteit € 2,8 mln. (netto contant per 1 januari 2018) en de negatieve complexen een verslechtering van – € 3,1 mln. (netto contant per 1 januari 2018). De voortgang van de projecten is, met enkele uitzonderingen, conform planning van waar in 2017 vanuit is gegaan. Deze actualisatie heeft gevolgen voor de Voorziening Nadelige saldi grondexploitaties en de Reserve Onvoorzien grondexploitaties. De Voorziening Nadelige saldo grondexploitaties moet worden verhoogd van € 44.691.220,- naar € 47.465.476,- een verschil van € 2.774.256,-. De Reserve Onvoorzien grondexploitaties kan neerwaarts worden bijgesteld van € 1.708.230,- naar € 1.069.094,- een verschil van € 639.136,-.