Plussen en minnen

Nieuwkoop – Naast een aantal gemeenschappelijke regelingen stonden er ook nog wat andere zaken op de agenda tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 juni. Het was een beetje plussen en minnen.

geld

Grondexploitaties

De Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2017 werd zonder verdere discussie aanvaard. B&W stelt de raad voor om o.a. (1) de herziene grondexploitaties per 1 januari 2017 vast te stellen (2) de Voorziening Negatieve saldi grondexploitaties te verhogen met € 754.956,- ten laste van het rekening resultaat 2016 (3) een bedrag van € 610.770 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar (4) de grondexploitatie Ter Aar West af te sluiten per 31-12-2016 (5) een bedrag van € 50.000,- te onttrekken aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor het verbreden van de Zwanenlaan (6) het risicobedrag dat wordt gebruikt bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen te verhogen van 11.155.300,- naar € 11.265.943,-.

Samenvatting: De gemeente heeft een groot aantal ruimtelijke projecten (ontwikkelplannen). Verreweg de meeste van deze projecten worden ontwikkeld op grond in bezit van de gemeente. Voor deze projecten is een grondexploitatie opgesteld. Alle grondexploitaties worden, overeenkomstig hetgeen in de kadernota Grondbeleid 2017-2020 is vastgelegd, jaarlijks geactualiseerd.

Beleidsnota’s

Het Raadvoorstel Actualisatie financiële beleidsnota’s werd ook met één enkele hamerslag goedgekeurd.

Het college stelt de raad voor om drie nota’s (a) Activa en afschrijvingen 2017 (b) Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017 (c) Reserves en voorzieningen 2017 vast te stellen.

Na de aanpassing van de financiële verordening is het nodig om ook de onderliggende financiële beleidsnotities te actualiseren. De nota’s Activa en afschrijvingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Reserves en voorzieningen zijn leesbaarder gemaakt en de kader stellende bepalingen zijn meer benadrukt door ze in artikelvorm te plaatsen. Toelichten en voorbeelden zijn verplaatst naar de artikelsgewijze toelichtingen of zijn vervallen of ingekort wanneer ze al te theoretisch waren. Verder zijn de nota’s afgestemd op de praktische werkwijze.