Projectplan Schoutenvaart vastgesteld

Ter Aar – Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben in verband met de verbetering van de kades van de Schoutenvaart op 4 juli 2017 een projectplan vastgesteld dat voorziet in een wijziging van een eerder op 7 maart 2013 vastgesteld projectplan.

Rijnland

Het projectplan kan tijdens kantooruren van 18 juli 2017 tot en met 29 augustus 2017 worden ingezien op het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden, en aan de linkerkant van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net