Raad bijeen op 2 november

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag 2 november een meningsvormende raadsvergadering.

gemeente-nieuwkoop

Om 20.00 uur begint de vergadering met Berry Dors als voorzitter

Als eerste staat een BIZ op de agenda. (BIZ = Bedrijfsinvesteringszone) Het college stelt de raad de verordening BIZ Reghthuysplein e.o. vast te stellen en geen perceptiekosten in rekening te brengen. Winkeliers aan het Reghthuysplein e.o. te Nieuwkoop hebben de gemeente gevraagd te faciliteren bij het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. De initiatiefnemers willen graag een BIZ. Het is een bevoegdheid van uw raad om via een verordening een BIZ aan te wijzen. De raad wordt -eveneens op verzoek van de ondernemers- voorgesteld een bestemmingsheffing in te stellen, die alle ondernemers voor de BIZ moeten betalen. De heffingsgrondslag hiervoor zijn de OZB-objecten ‘ niet-woningen’ in het bewuste winkelgebied Reghthuysplein e.o. te Nieuwkoop.

Hogedijk 3 te Zevenhoven staat wederom op de agenda. De raad heeft het eerdere voorstel hierover in zijn vergadering van 14 september 2017 teruggegeven aan B&W. De plaatjes lijken nu wel te kloppen zodat er een hernieuwd besluit over genomen kan worden.

Ook het Beheer- en Beleidsplan Wegen 2017 – 2021 wordt besproken.

Het college stelt de raad o.a. voor: (1) Het beheer- en beleidsplan wegen 2017-2021 vast te stellen; (2) Het budget voor regulier- en klein onderhoud te handhaven op € 320.062; (3a) De jaarlijkse storting in de voorziening Wegen te handhaven op € 1.220.000,-; (3b) En daarnaast een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.420.000,- voor een incidentele storting in de voorziening Onderhoud wegen; (4a) De jaarlijkse storting in de reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut te handhaven op € 587.900,-; (4b) En daarnaast de extra bijdrage van de Aardamseweg á € 450.000,- te onttrekken aan de voorziening Onderhoud wegen en te storten in de reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut; (4c) En daarnaast de voorziening Jonge Zevenhovenseweg op te heffen en het bedrag te storten in de reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut; (5) Een bedrag beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor het actualiseren van de wegenlegger;

Veilig Thuis is het onderwerp van een subsidieverzoek van de Regionale Dienst Openbare Gezondsheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) voor de meeruitgaven van Veilig Thuis in 2017 ter grootte van € 48.162,- .

Nadat de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg in onze regio Veilig Thuis een onvoldoende gaven in 2017 (voor stap 2) is er een Plan van Aanpak geschreven door Veilig Thuis in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Leiden. De meerkosten voor de uitvoering hiervan worden verdeeld over de gemeenten in de regio op basis van een bedrag per inwoner (BPI). Het Nieuwkoops deel voor 2017 is € 48.162. Dit bedrag was nog niet eerder bekend en dus niet opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2017. Voor 2018 (en latere jaren) is er een raming gemaakt van de meerkosten die in de begroting 2018-2021 is opgenomen.

Als laatste bespreekt de raad de verordening Sociaal Domein. Het gaat om een derde wijziging. In de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 is het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze vastgelegd. Als gevolg van onder andere wetswijzigingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zijn wijzigingen in de verordening noodzakelijk. Met de Rijnstreek gemeenten is geïnventariseerd welke wijzigingen noodzakelijk zijn en is een gezamenlijke wijzigingsverordening opgesteld.

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. – Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).