Raad denkt na over participatie

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag een oriënterende bijeenkomst geweest over de ervaringen met burgerparticipatie en -initiatieven.

Java Printing

Aanleiding was het afgeronde onderzoek naar burgerparticipatie door de Rekenkamer Nieuwkoop. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek gaat over hoe de gemeente omgaat met burgerinitiatieven. Voordat het rapport besproken wordt in de meningsvormende raad en besluitvormende raadsvergadering wilde de gemeenteraad daarom ervaringen met burgerinitiatieven van de inwoners zelf horen.

Er waren welgeteld 2 burgers uit zichzelf gekomen en 3 op uitnodiging.

Peter Struik, directeur Rekenkamer Nieuwkoop, ging donderdag niet zijn rapport toelichten. Of toch een beetje, want de helft van de aanwezige raadsleden gaf aan het nog niet te hebben gelezen. Hij legde vooral uit met welke “bril” hij naar de participatie heeft gekeken.

Hij keek naar de Kwaliteitsmaatstaven voor de aanpak:

Ten eerste de professionele vormgeving en ten tweede de kwaliteit van samenwerking.

V.w.b. dat laatste is er sprake van ‘teamspel’ en wederzijds goed verwachtingenmanagement. Alle spelers zijn tevreden over het proces, concludeerde hij. V.w.b. de aanpak constateerde hij dat de participatieprocessen goed zijn ingericht en dat de participatieve werkvormen op maat en professioneel worden ingezet. ‘Burgerparticipatie is geborgd in de primaire processen.’

Ten aanzien van de Kwaliteitsmaatstaven voor het resultaat constateerde Struik: Burgers hebben daadwerkelijk invloed. Zij hebben toegang tot gemeentelijke beleidsprocessen. Verschillende doelgroepen zijn vertegenwoordigd. (democratie)

Burgerparticipatie draagt bij aan het slagvaardig, snel en efficiënt realiseren van publieke opgaven. Krachten worden effectief gebundeld en dit heeft meerwaarde. (realisatiekracht)

Een wat abstract verhaal, aar er waren drie inwoners, elk met hun eigen case (ingebracht initiatief) en hun ervaringen. Zij deelden die ervaringen met de aanwezige raadsleden.

De heer Snabel sprak over aanduiden van kleuren (in tekst) op de glasbakken om zo ook kleurenblinden ter wille te zijn. De heer Beekhuizen sprak over de toegangsweg naar Langeraar en de heer Rombouts over een (fiets)brug in een nieuwbouwwijk (voor een kortere en meer veilige route)

Tijdens deze tafelgesprekken konden de deelnemende raadsleden ook reageren op stellingen. Rond 21.30 uur werd er gezamenlijk afgesloten met een aantal bevindingen.

De burger weet de weg niet (wie doet nou wat?)

Er moet helderheid zijn voor beide partijen

Voor en tegenstanders zouden met elkaar in overleg moeten

De kwaliteit van de procedure moet goed zijn, zodat iedere participant er een goed gevoel aan overhoudt (je krijgt niet altijd je zin, maar er is wel serieus geluisterd)

Empathie (inleving) bij ambtenaar of beleidsmaker.

Het rapport zelf

Het Rekenkamer rapport wordt later in een meningsvormende of besluitvormende raadsvergadering besproken. In de eindconclusie stelt de Rekenkamer dat participatie in Nieuwkoop over het algemeen iets minder goed wordt voorbereid door de gemeente Nieuwkoop. (Nieuwkoop scoort lager ten opzichte van andere gemeenten die meedoen aan de Landelijke Benchmark Burgerparticipatie: 60 versus 64, op een schaal van 0 tot 100. )

Meer in detail vertelt het rapport dat er zes participatietrajecten waren geselecteerd ( Netwerk Ontdek Nieuwkoop, Opstellen Subsidiebeleid, DNA Nieuwkoop, Kinderboerderij, Snel Internet buitengebied en Ontwikkeling Land van Koppen)

Met scores tussen 69 en 77 (op een schaal van 0 tot 100) op de vier kwaliteitsmaatstaven: realisatiekracht, democratie, kwaliteit van samenwerking en professionele vormgeving scoort het traject Opstellen subsidiebeleid goed en (bovengemiddeld) ten opzichte van de andere trajecten van de gemeente Nieuwkoop.

Met scores tussen 42 en 67 (op een schaal van 0 tot 100) op de vier kwaliteitsmaatstaven: realisatiekracht, democratie, kwaliteit van samenwerking en professionele vormgeving scoort het traject Ontwikkeling Land van Koppen slecht ten opzichte van de andere trajecten van de gemeente Nieuwkoop.

Het algemene beeld voor de gemeente Nieuwkoop is dat door inzet van burgerparticipatie de realisatiekracht en de bijdrage aan democratie (invloed van burgers) gemiddeld ongeveer gelijk is aan die van andere gemeenten.