Raadbericht (23/6) Nieuwkoop

Nieuwkoop – De gemeenteraad vergaderde donderdag 23 juni 2016.

Alle raadsvoorstellen zijn ongewijzigd vastgesteld.

De raad heeft conform het voorstel van het college van B&W:
·0 Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar; vastgesteld (met stemverklaring MPN-PN)
·1 Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040; kennis van genomen
·2 Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer; ingestemd (met stemverklaring VVD)
·3 Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016; vastgesteld (met stemverklaring MPN-PN)
·4 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv); vastgesteld (met stemverklaring VVD)
·5 Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016; vastgesteld
·6 Raadsvoorstel Begroting 2017 Holland Rijnland; besloten geen zienswijze in te dienen
·7 Zienswijze concept begroting 2017 (inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020) en concept begrotingswijziging 2016 SWA; besloten zienswijzen in te dienen
·8 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties; vastgesteld

en verder heeft de raad:
·9 Zienswijze aanvraag vangnetuitkering; ingestemd
·10 Bas Oostwouder benoemd als fractieassistent voor de MPN-PN
De VVD heeft vragen gesteld over (1) het proces bij het DNA van Nieuwkoop en (2) het Streekarchief; deze zijn door het college tijdens de vergadering beantwoord.