Raadsbericht 30/6 Nieuwkoop

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft donderdag 30 juni 2016 vergaderd.

Deze vergadering stond in het teken van de financiële stukken: de jaarstukken 2015, de voorjaarsnota 2016 en de uitgangspuntennotitie 2017-2020.

Jaarstukken 2015
B&W stelt de raad o.a. voor om het jaarverslag 2015 vast te stellen, in te stemmen met een aantal resultaatbestemmingen en een aantal kredieten af te sluiten.
Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.
De MPN-PN diende mede namens het CDA een amendement (wijziging van het besluit) in om ter ondersteuning van het project snel internet buitengebied Nieuwkoop een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen, nader aan te wenden door het college van B&W.
Het amendement is aangenomen met de stemmen van CDA, MPN-PN, VVD, D66 en SGP-CU voor en van SBN tegen.

Voorjaarsnota 2016
B&W stelt de raad voor de Voorjaarsnota en de begrotingswijziging vast te stellen en in te stemmen met het overzicht mutaties reserves.
Met de voorjaarsnota informeert B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

De raad heeft de voorjaarsnota ongewijzigd vastgesteld.
De SBN diende mede namens MPN-PN, VVD en SGP-CU  een motie (verzoek aan B&W)  in. Daarin verzoeken zij B&W om te onderzoeken op welke wijze binnen de ambtelijke organisatie  werkervaringsplekken voor MBO-ers gerealiseerd kunnen worden.
De motie  is aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, MPN-PN, VVD en SGP-CU  voor en D66 tegen.

Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review
B&W stelt de raad voor de Uitgangspuntennotitie 2017-2020 vast te stellen en de financiële consequenties van de uitgangspuntennotitie 2017-2020 in de begroting 2017-2020 te verwerken
De Uitgangspuntennotitie 2017-2020 is het startdocument voor de begroting 2017-2020. Met deze uitgangspunten worden de beleidskaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017-2020 bepaald.

De raad heeft de uitgangspuntennotitie ongewijzigd vastgesteld.