Reserve woondiensten verplaatsen

Nieuwkoop – Inde raadsvergadering van 18 januari bespreken de raadsleden het collegevoorstel om 800.000 euro van de ene in de andere woonpot te stoppen.


Op basis van oude prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie Woondiensten Aarwoude werd het deel van de opbrengst uit verkoop van huurwoningen dat de gemeente toekwam, als eigenaar van de grond onder de woningen, toegevoegd aan een aparte reserve, geheten de ‘Reserve Woondiensten Aarwoude’.

Dit geld was geoormerkt om te besteden aan herontwikkelingsopgave die Woondiensten Aarwoude had om nieuwbouw of vernieuwbouw te plegen om de huurwoningvoorraad kwalitatief en kwantitatief op peil te houden. Op 4 december 2017 zijn nieuwe prestatieafspraken getekend met de Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude. De oude prestatieafspraken met de Woondiensten Aarwoude zijn daarbij vervallen. Met de Woningstichting Nieuwkoop waren overigens niet eerder prestatieafspraken overeengekomen.
Dat betekent dat 799.160 euro niet langer voor het eerder afgesproken doel apart te houden. Dat geld kan toegevoegd worden aan de Reserve Goedkope Woningen.

Het opheffen van de Reserve Woondiensten Aarwoude bevrijdt de gemeente van oude afspraken, die zelfs teruggaan naar de oude gemeente Ter Aar, om gelden specifiek apart te houden voor de herontwikkelingsopgave c.a. van Woondienst Aarwoude.
Toevoeging aan de Reserve Goedkope Woningen doet recht aan de oorsprong van de ontvangen gelden, verkregen uit in het verleden verkochte huurwoningen, zo meent het college.
Naast bovenstaande afspraak ten aanzien van de Reserve is met de overeenkomst voor de toekomstige bouw van 16 huurwoningen ook overeengekomen de eerder gesloten realisatieovereenkomst in het kader van Ter Aar Vernieuwd Verbonden, dat toen nog uitging van een te realiseren Woonzorgcomplex, te laten vervallen. Daarmee zijn alle oude afspraken in het project afgewikkeld en zijn nieuwe bestendige afspraken gemaakt.
Het geld wordt toegevoegd aan de Reserve Goedkope Woningen en in die pot zit na de mutatie ruim 3 miljoen.