Toerist van dichtbij is beter

Nieuwkoop – Het beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 leverde donderdag 28 september nog wat discussie op in de gemeenteraad.

ontdek nieuwkoop
B&W stelt de raad voor (1) het beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 vast te stellen (2) een Voorziening Recreatieve Voorzieningen in te stellen en hierin vanaf 2017 jaarlijks een storting te doen van € 13.500 (3) Vanaf 2018 jaarlijks een storting te doen van € 14.000 in de Reserve Herwaardering Kapitaalgoederen.
Dat het college kiest voor 2 doelgroepen (de dagrecreant van buiten de gemeente en de eigen bevolking) vond Niek Draper (CDA) maar gek. ‘Ook de buitenlandse toerist (Lakes of Amsterdam) zou verleid moeten worden om naar Nieuwkoop te komen.
Portefeuillehouder Buijserd, aanvankelijk voorstander van Lakes of Amsterdam, zei alweer met beide benen op de grond te staan. ‘Die buitenlandse toerist komt naar de grote steden voor grootstedelijke bezienswaardigheden en heel soms schiet er een half dagje voor Nieuwkoop over. Ik heb niet het idee dat we daar veel mee winnen.’
Elias van Belzen (SGP/CU) pleitte voor de aanleg van trailerhellingen. ‘Heel wat mensen in onze achterban hebben een bootje en willen meer van dat soort voorzieningen zien.’ Buijserd zei dat de trend juist huren is en dat (eigen) bootbezit afneemt. ‘Dat neemt niet weg, dat de vraag er nu wel is,’ weerlegde Van Belzen. Hij pleitte voor een onderzoekje naar de behoefte aan trailerhellingen. Buijserd zei op zijn beurt dat dergelijke voorzieningen veel geld kosten, en veel (verkeers) veiligheidseisen met zich meebrengen
Berry Dors (NN) vroeg of het beheerniveau nog wat beter / hoger kon. Ook dat is lastig, meende Buijserd, want er is een beperkt budget en er zijn keuzes gemaakt. ‘Kan dan misschien ook de groep jongeren als doelgroep worden bestempeld? En wie hebben er allemaal behoefte aan recreatieve voorzieningen,’ vervolgde Dors. Hij pleitte voor een behoefte-onderzoek

Uit de netwerkinventarisatie blijkt dat het aanbod van recreatieve voorzieningen in hoofdlijn voldoet aan de behoefte. Een vergelijkbaar beeld geeft het technisch beheer en de financiën; Op enkele punten na voldoet de onderhoudstoestand aan de eisen. Het huidige budget is ook op de lange termijn voldoende om de bestaande voorzieningen op het gewenste peil te houden.
‘Als we onderzoek gaan doen, dan moeten we wel alle aspecten van de recreatieve voorzieningen bekijken,’ besloot Buijserd.

Het voorstel om het plan te gaan goedkeuren (jaarlijks 14 mille in de pot) gaat het 12 oktober in de besluitvormende vergadering wel halen. Wel wordt er dan nog even over gediscussieerd, omdat er wellicht nog een motie en/of amendement vanuit de politieke partijen kan komen.