Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark

Nieuwkoop – B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen en vervolgens het bestemmingsplan ‘Teylerspark’ (Nieuwveen) gewijzigd vast te stellen.

Teylerspark 20 woningen

Er komen 20 sociale huurwoningen in Teylerspark

Het bestemmingsplan Teylerspark is gereed voor vaststelling. Er worden enkele aanpassingen voorgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Voorgesteld wordt om naar aanleiding van ingediende zienswijzen de verbeelding zodanig aan te passen dat de doortrekking van de definitieve ontsluitingsweg richting Laan der Verwondering binnen dit bestemmingsplan alvast deels mogelijk wordt gemaakt. Tevens is de toelichting op onderdelen geactualiseerd. De wijzigingen betreffen verder ambtshalve wijzigingen van de regels. Voor een overzicht van de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 in de Nota van zienswijzen en wijzigingen. De aanpassingen worden na de vaststelling van het bestemmingsplan verwerkt op de verbeelding en in de regels en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.