Veel gedaan, maar ook veel uitgegeven

Nieuwkoop – Er is veel bereikt, maar de cijfers over 2017 zijn wat minder mooi. Aanvankelijk dacht de gemeente Nieuwkoop met een tekort van 72.000 euro 2017 af te ronden, maar uiteindelijk werd het ruim 9 ton.

Op de gemeentelijke website staat de financiële verantwoording over 2017. U kunt het bekijken via

https://nieuwkoop.jaarverslag-2017.nl maar in het kort:

Dat het verlies veel hoger is, komt vooral dat bij de grondexploitaties te positief is gerekend. Het nadeel in de gemeentelijke grondexploitaties werd vooraf ingeschat op € 1.152.000,- maar de werkelijkheid bleek € 3.168.000,- te zijn. Een verschil van maar liefst € 2.016.000.

Voordelen waren er ook, maar in mindere mate en die lagen vooral in de sfeer van de incidentele personeelslasten. Zo is er sprake van een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen, een meevaller in de kosten van voormalig personeel en hogere doorbelastte overheadlasten naar de grondexploitaties.

Zo komt het resultaat van de jaarrekening uiteindelijk op een nadeel van € 908.000.

Solvabiliteit

De solvabiliteit, die sinds de begroting van 2016 een speerpunt is in het financiële beleid, komt eind 2017 uit op 41%. Dit is een verbetering van 3% ten opzichte van de jaarrekening 2016. (Het percentage wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vreemd (vaak geleend geld/schulden) vermogen. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is er meer kans dat die schulden ook daadwerkelijk afbetaald worden – red)

Tevreden

Het college laat zich tevreden uit over de cijfers, die overigens pas in het najaar worden besproken. ‘Het jaar 2017 was het laatste volledige bestuursjaar van ons college. Het is een jaar geweest waarop we met tevredenheid terugkijken. We zijn gestart met het opstellen van de omgevingsvisie; ons vernieuwde ruimtelijk kader voor de komende decennia. Geluk, Ruimte, Duurzaam, Groen en Veilig zijn geïnventariseerd als kernwaarden voor de toekomst. We hebben diverse beeldbepalende projecten op het gebied van wegen-, groen- en wateronderhoud gestart, voortgezet of gerealiseerd, waarbij we steeds de nadruk hebben gelegd op betrokkenheid van de inwoners. Met de opening van gebouw de Verbinding in Nieuwkoop in de zomer van 2017 krijgt samenwerking in het sociaal domein organisch vorm en kan bewust gestuurd worden op ontmoeting en samenwerking. De gemeente Nieuwkoop staat ten opzichte van andere gemeenten samen met de gemeente Den Haag op nummer 1 wat betreft het aanbod van digitale producten en diensten. Als organisatie zijn we efficiënter gaan werken door onze ICT omgeving te updaten naar het nieuwe werken.’