Verbeterde Paradijsweg-visie akkoord

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft in haar laatste vergadering voor het zomerreces de verbeterde visie voor de transformatie Paradijsweg ‘natte- kant’ goed gekeurd.

Wethouder Guus Elkhuizen bedankte onder andere (oud) wethouder Paul Platen voor het vele voorbereidende werk en de raad voor het vertrouwen. Ook gaf Elkhuizen aan dat de glasbeurs van 10 juli succesvol was verlopen.

De raad heeft na het collegebesluit van 4 juli 2017 (bijlage) een brief van het college ontvangen met daarin toelichting van het besluit om de visie te verbeteren. Er liggen nu voor instemming van de raad: een verbeterde visie, zes visiekaarten voor de zes deelgebieden en de nota van uitgangspunten voor het opstellen bestemmingsplan.

Op dit moment is een deel van de glasopstanden niet meer in gebruik, een aantal ondernemers wil stoppen en een aantal ondernemers wil het glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een andere locatie.

Ook enkele grondgebonden tuinbouwbedrijven willen stoppen. Met het aanbod van de provincie ZH om eventueel meer woningen toe te kennen dan op basis van de (voormalige) Ruimte voor Ruimte regeling is toegestaan is het financieel aantrekkelijker geworden voor ondernemers / eigenaren om daadwerkelijk hun kassen te gaan saneren en de omgevingskwaliteit te verbeteren.

De gemeente wil de Langeraarse Plassen beter bereikbaar maken voor recreatie en geschikt maken voor groene en blauwe functies. ‘De Langeraarse Plassen zijn een uniek watergebied met een regionale betekenis.’ Meer dan nu het geval wil men dat de plassen en het gebied toegankelijk worden voor inwoners en bezoekers van de gemeente.

Voordelen

De transformatie Paradijsweg natte kant zorgt ervoor dat er door de sanering en verplaatsing van de bedrijven ook sanering of halvering van gasverbruik plaats vindt. Volgens berekeningen zou het gaan om een besparing van circa 1.370.000 m3 gas per jaar. De nieuwe beoogde woningen worden gasloos en bij voorkeur energie neutraal.

Doordat de bedrijvigheid stopt aan de natte – kant nemen de verkeersintensiteit en de economische druk op het gebied af ten opzichte van de huidige situatie. (minder vrachtverkeer)

Er zouden ongeveer 45 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden.

Voorstanders

De belanghebbenden, vertegenwoordigd door de voorzitter van vereniging Paradijsweg – natte kant, staan achter het plan. Ook de meeste eigenaren vinden dat de ruimtelijke procedures op grond van deze visie/ nota uitgangspunten kunnen worden gestart. De Vereniging Paradijsweg natte kant gaat een ruilbeurs avond voor glasrechten organiseren, deze avond wordt ondersteund door ambtenaren gemeente. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en ook LTO staan positief tegenover het plan. Ook de provincie wil graag dat de sanering van de glastuinbouw gerealiseerd wordt. Ze hebben al veel subsidie beschikbaar gesteld voor het opstellen van het plan en hebben aandachtspunten benoemd in reactie op de visie. Er is een quick scan, een financiële onderbouwing waaruit blijkt dat het plan haalbaar is. Deze financiële onderbouwing wordt concreet tijdens op het opstellen ontwerpbestemmingsplan.

Knelpunten

Er zijn uiteraard ook nog mogelijke knelpunten. O.a.het maximale aantal woningen van 5 woningen dat mag worden gebouwd in het LIB 5 zone Schiphol (ook bekend als de 20KE-zone). Ook de voorfinanciering is voor een aantal ondernemers een lastig probleem. Deelnemers deelgebied 1 hebben weinig en ook niet volwaardige woningrechten, er is gekeken naar een uitzonderingspositie.

De Paradijweg “natte kant’ zal nog de nodige aandacht in de raad krijgen, maar voorlopig is de verbeterde visie vastgesteld.